Ordensreglement

 for Humlebæk havn

Ordensreglementet er tilgængeligt via linket her, og er godkendt af Trafikstyrelsen med ikrafttrædelse 18. oktober 2023
 
Ordensreglementet kan ligeledes findes i havnens håndbog, der er frit tilgængeligt på havnekontoret, 
 

Særligt for Humlebæk havn gælder følgende: 


For overholdelse af orden gælder bekendtgørelse om “Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne” samt:

1. Til havnen er som regel kun adgang for lystfartøjer, der har liggeplads eller kan få en plads anvist af havnefogeden, såfremt der er ledige pladser.

2. Enhver bådejer skal have sin båd ansvarsforsikret. Kvitteringen skal på forlangende kunne fremvises til havnefogeden.

3. Havnefogeden foretager fordeling af liggepladser i havnen, og enhver bruger af havnen er pligtig til at følge havnefogedens anvisninger i forbindelse med tildeling af pladser.

4. Kran må kun anvendes med havnefogedens tilladelse.

5. Der må kun søsættes både fra kajen efter aftale med havnefogeden.

6. Sejlads i havnen samt ud og ind i havnen skal ske med med højest 2 knobs fart, eller mindst mulig manøvrefart.

7. De dertil indrettede parkeringspladser er forbeholdt havnens brugere.

8. Brug af grill er forbudt på de havne anlæg, der er udført i træ.

9. Fiskeri er forbudt i havnebassinet.

10. Fortøjninger må ikke efterlades på broerne, så de er til genefor den gående trafik.

11. Installationer på broer herunder parabolantenner og lign. e 11. Installationer på broer herunder parabolantenner og lignende er ikke tilladt.

12. Hunde skal altid føres i snor indenfor havneområdet, og evt. ‘efterladenskaber’ skal fjernes af ejeren.

13. På området skal der udvises almindeligt hensyn til hinanden. Støjende og generende adfærd er bortvisningsgrund.

14. Både på land må ikke bebos.

15. Både i vandet må kun fast bebos med bestyrelsens tilladelse og de fastboende skal stedse sørge for, at fartøjet giver et pænt og ordentligt indtryk.

16. Havnefogedens anvisninger skal altid følges.
Havnefogedens afgørelser kan dog skriftligt indankes for bestyrelsen i Humlebæk Havneforening.
Bestyrelsens afgørelse er herefter endelig.
Indbringelse af havnefogedens afgørelse for bestyrelsen har ikke opsættende virkning.
 
17. Skibe, som politiet, forsvaret, det statslige eller kommunale redningsberedskab anvender, er undtaget for fartbegrænsninger i medfør af dette reglement og i standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne, når det skønnes nødvendigt af hensyn til politimæssige opgaver, personredning, brand, forureningsuheld, sø ulykker eller afværgelse af omfattende skader i øvrigt.

Overholdes reglerne ikke gælder strafbestemmelserne i “Bekendtgørelse om standardreglementet for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne”.

Bestyrelsen for Humlebæk Havneforening
18. oktober 2023
 
Webmaster Anders Bartholdy | Humlebæk Strandvej 45, Humlebæk - DENMARK | Tlf.: 29720762